GDPR

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR - Rekreační středisko Tesák

Rekreační středisko Tesák dbá na ochranu soukromí a osobních údajů, kterou považuje za svou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme, přečtěte si prosím Zásady ochrany soukromí, abyste zjistili, jakými principy a pravidly se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídíme.

Vzhledem k přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů - (dále jen „GDPR“), za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob, publikujeme tyto zásady ochrany soukromí.

Případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů můžete rovněž zasílat prostřednictvím e-mailu na Tesák@tesak.cz.

Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí individuálních služeb a zavedení našich služeb, které si s námi sjednáváte buď samostatně nebo kolektivně, nebo jsou zpracovávány pro účely smlouvy zpravidla doprovázejí při jejím uzavření, nelze však vyloučit, že právním základem zpracování osobních údajů bude i jiný, nepojmenovaný, smluvní vztah. Pokud jsme zpracovateli osobních údajů, což nemusí být vždy, tak platí, že osobní údaje zpravidla nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, ale hlavně z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost; dále zpracováváme osobní údaje z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

V případě, že osobní údaje zpracováváme z důvodů našich oprávněných zájmů, plynou tyto oprávněné zájmy zejména ze samostatného smluvního ujednání se zákazníkem – subjektem údajů. Jinak našimi oprávněnými zájmy jsou také simulace produktů a služeb, abychom Vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu; řízení vztahů se zákazníky, abychom Vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou služeb nebo vyřešili Vaše požadavky, přání a stížnosti apod.; dále výzkum a vývoj produktů nebo služeb a analýz vývoje trhu, zpracování analýz anonymizovaných dat pro historické, statistické a vědecké účely.

Právní základ pro zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Z českých právních předpisů je to zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu zákazníků), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění.

Kategorie osobních údajů

Rekreační středisko Tesák nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě či jiném právním dokumentu, v tomto případě bude projednán i právní základ zpracování takových osobních údajů.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Rekreační středisko Tesák může nebo musí osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců

•   orgánům veřejné moci a jiným subjektům, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánů správní či soudní moci;

•          účetním a daňovým poradcům, popř. svým právním zástupům;

•          v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistném smlouvy;

•          poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;

•          poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb;

•          dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb a produktů plyne, anebo k tomuto subjekt údajů udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů společnosti Q-COOP s. r. o., jakožto provozovatele Rekreačního střediska Tesák.

Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a Rekreačního střediska Tesák, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem společnosti Q-COOP s. r. o., jakožto provozovatele Rekreačního střediska Tesák. 

Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány, pokud během doby zpracování nevyvstane jiný zákonný důvod pro delší dobu zpracování, popř. nevyvstane zatím nepředpokládaný oprávněný zájem společnosti Q-COOP s. r. o., jakožto provozovatele Rekreačního střediska Tesák.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.